मा. चेअरमन संदेश
या पूर्वी झालेले मा. चेअरमन साहेब
अ.न.
मा. चेअरमन
कालवधी
मा. श्री. दयाळसिग पवार
१९८९ ते १९८९
मा. श्री. बज ए. जी.
१९८९ ते १९९०
मा. श्री. देशमुख एस.जी.
१९९० ते १९९३
मा. श्री. पाटील के. एन.
१९९३ ते १९९७
मा. श्री. जामखेडकर डी. एस.
१९९७ ते १९९९
मा. श्री. केंद्रे एस. जी.
१९९९ ते २००२
मा. श्री.क्षत्रिय ए. एम.
२००२ ते २००३
मा. श्री.व्यवहारे एस. एस.
२००३ ते २००४
मा. श्री.शेवाळे व्ही. के.
२००४ ते २००५
१० मा. श्री.पवार जे. एल.
२००५ ते २००५
११ मा. श्री. कोल्हे टी. जी.
२००५ ते २००७
१२ मा. श्री. कदम आर. आर.
२००७ ते २००८
१३ मा. श्री. चौरे एम. के.
२००८ ते २००९
१४ मा. श्री.न्हावकर एन.जी.
२००९ ते २०११
१५ मा. श्री.करमरकर ए. एन.
२०११ ते २०११
१६ मा. श्री.वानखडे आर. जी.
२०११ ते २०१४
१७ मा.सौ . सुवर्णा किशोर केवले २०१४ ते २०१८
१८ मा. श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे २०१८ ते

 

 
 
 
इथे क्लिक करा
 
 
 
© २०१० श्रीमोहटादेवी संकेतस्थळावरील माहितीचे सर्व हक्क राखिव आहेत.